EUROPA

Agora99 open letter to Gezi forums and networks [Turkish version]

Mücadelelerden mücadelelere bir çağrı: barınma ve kent hakkı için müşterekler için; güvencesiz emeğe ve neoliberal kentleşmeye, savaş ve devlet militarizmine karşı ve yurttaşlık hakkı ve sığınmacılık özgürlüğü için yerel ve küresel mücadeleleri bağlayabilecek örgüt pratiklerini geliştirelim.

Agora99’u 2015’te İstanbul’da düzenleyelim! 25 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek ön buluşma için forumlara ve ağlara çağrımızdır.

Dünya, 2011 yılından itibaren, gerçek anlamda ulusları aşan ve küresel ölçeğe erişen bir taban ayaklanmaları dalgasına tanıklık etmiştir. Tunus, Mısır, İzlanda, Yunanistan, İspanya, İsrail, Şili, İngiltere, ABD, Türkiye, Brezilya ve diğer birçok yerde insanlar adaletsizlik ve eşitsizliği protesto etmek ve demokrasi uğruna sokaklara dökülmüştür. Yıllardır süregelen mücadeleler yeni bir görünürlük kazandı ve yeni hareketler ve mücadeleler vücut bulmuştur.

Yerel ölçekteki çeşitli meselelerin tetiklediği bu ayaklanmalar ilk bakışta birbirinden kopuk ve eşzamanlı olmayan bir niteliğe sahipmiş gibi görünebilir. Ancak, öz-örgütlenme, bağlantı ve yataylık bu ayaklanmaların ortak özelliği olmuştur: hepsi de demokratik karar almanın yeni biçimlerini uyguluyor ve lidersizlik niteliği taşıyor. Hepsi, meclisler, çalışma grupları ve yakınlaşma alanları aracılığıyla örgütleniyor ve sosyal medya zemininde ve çevrimiçi buluşmalarla kitlesel katılıma olanak sağlıyorlar.

Aynı zamanda, yerelliğin ve ulusların ötesine geçerek grupları, hareketleri ve bireyleri bölgesel, ulusal ve enternasyonal düzeyde birbirine yaklaştıran bağlar, ayaklanmaların yayılmasına ve devam etmesine ve dünyanın birçok yerinde, insanlık değerlerine dayalı ağların kurulmasına olanak sağlamıştır. Büyük meclisler öz-düşünme ve fikir teatisi imkânlarını ortaya çıkarmıştır.

Bunlardan biri de Agora99 olmuştur.

Agora99 nedir?

Agora99 fikri Mayıs 2012’de Frankfurt’taki ilk Blockupy eyleminin sonunda düzenlenen ulusötesi genel mecliste ortaya çıktı. Açık bir çalışma grubu, aynı yılın sonbaharında ulusötesi ve çapraz bir alanı kurma çabalarını koordine etmek ve düzenlemek için oluşturuldu.

İlk Agora99 Kasım 2012’de Madrid, İspanya’da gerçekleşti. Açık bir buluşma olarak, çapraz meclislerin ve tematik atölyelerin düzenlenmesiyle Agora99; 15M’ye, Occupy’a, Blockupy’a ve diğer taban ayaklanmaları hareketlerine katılan kolektiflerin, ağların, bireysel eylemcilerin bir araya gelmesine, yüzyüze görüşmesine, mübadelesine, diğerlerinin eylemlerine destek vermesine ve Avrupa bağlamında 15M ayaklanması ile ilgili durumun dikkate alınmasına olanak sağladı.

İkinci Agora99 Kasım 2013’te Roma’da düzenlendi. Benzer bir şekilde işgal fabrikalarında ve öz-örgütlü toplumsal alanlarda örgütlendi. Süregelen mücadeleler, Mayıs-Haziran 2013 Gezi protestolarından alınan enerjiyle birlikte tüm seviyelerde görüşüldü ve kendilerini güncellediler. Roma’da düzenlenen Agora99’a Almanya, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, İngiltere ve Avrupa’nın diğer bölgelerinden gelen yoldaşlar katıldı. Brezilya, Bosna ve Bulgaristan’daki ayaklanmalar Roma’daki gündemlere yeni bir soluk getirdi. Türkiye’den yoldaşlar Gezi forumlarının mesajını ulaştırdılar.

Madrid’de ve Roma’da Agora99, üç tematik mücadele hattında düzenlendi: Borçlanma Yoluyla Yoksullaştırma, Haklar ve Demokrasi. Bu şekilde, çok farklı mücadeleler bir araya gelerek müşterekler, barınma ve kent hakkı için, güvencesiz emeğe ve neoliberal kentleşmeye, savaş ve militaristleşmeye karşı, yurttaşlık hakkı ve özgür göçmenlik için mücadele ve daha birçok konu hakkında tartışma fırsatı bulabildi. Tematik atölyelerin yanı sıra yerel ve küresel mücadeleleri yeni teknolojilerle birbirine bağlayabilmenin örgütsel pratiklerini geliştirmeyi bulmak amacıyla bir teknopolitika belirledik.

Açık, yerel ve enternasyonal buluşmaları, genellikle transcollab@lists.so36.netüzerinden ve düzenli çevrimiçi sesli sohbet uygulamalarını (Mumble yazılımı) kullanarak (İngilizce dilinde) düzenledik. Örgütlenme sürecinin kendisinde de, geleneksel örgütlenme biçimlerinin ve birkaç kişinin denetimi altında kalmaktan fazlasını yapamayan, demokratik olmayan alanların ötesine geçebilmeye çalıştık.

Sonuç olarak, Agora99 “yine o akademik konferanslardan bir diğeri” veya çeşitli siyasi örgüt temsilcilerinin bir araya geldiği bir buluşma değildir. Bunun yerine amaç, farklı ülkelerdeki eylemcileri, birbirlerinin stratejilerini ve deneyimlerini, iletişimlerini, fikirlerini, araçlarını ve taktiklerini paylaşmaları için farklı tematik konularda bir araya getirmektir.

Yeni Bir Agora99’a doğru

Yakın zamanda üçüncü Agora99’u İstanbul’da düzenleme önerisi getirildi. Bu öneri, önceki Agora99 etkinliklerinin düzenleyicisi olarak görev alanlarca olumlu karşılandı; zira İstanbul, yer ve zaman bakımından aktif ve yoğun mücadelelere sahne oluyor.

Agora99 Avrupa sınırlarını ve hudutlarını aşması gereken, açık bir süreçtir. İstanbul’da yapılacak bir toplantı bize bu fırsatı verecek ve bağlantı alanımızı genişletecektir.

Bir sonraki Agora alanını İstanbul’da oluşturma fikri cazip bir fikir olsa da, kitlesel taban çalışmasının, yerelde ve ulus ötesinde ihtiyaç duyulacak eşgüdümün pratik ve politik zorluklarının farkındayız. Bu nedenle yerel ölçekte güçlü bir katılımın gerekli olduğunu da unutmaksızın, süreci birlikte örgütleme olasılığını değerlendirmeniz için sizlere de çağrıda bulunuyoruz. Bir yandan da bu sürece katılım ve sahiplenme, görev dağılımı ve ortak hareket eden bir eşgüdümü sağlayarak, yüksek amaçlarımızı gerçek kılabileceğimizin de farkındayız. Ayrıca Agora toplantılarına daha önce katılmış olan ekipler de bu örgütlenme sürecinde bizleri yalnız bırakmayacaktır.

Bizler, bu metni İstanbul’da yaşayan, mücadele eden ve İstanbul’u bilen yoldaşlarımızla, bu fikri bir başlangıç olarak paylaşmak için kaleme aldık. Acaba bu buluşmayı yaratma ve düzenleme konusu Türkiye sınırları içinde veya etrafındaki toplumsal hareketlerin ilgisini çeker mi? Yerel ve enternasyonal forumlar, meclisler, kolektifler olarak, bizler bir aşinalık ve dostluk ortaklığı içinde, birlikte çalışarak bunu mümkün kılamaz mıyız? Bizler hangi başlıkları ve siyasal sorunları hep birlikte masaya yatırmaya ihtiyaç duyuyoruz? Hangi mücadeleler üzerinde fikir teatisi yapmalı ve yürütülen mücadelelerden hangileri, bağlamı ulusların ötesine geçen bir hareketler bütünü olarak yaygınlaştırılmalıdır?

Acaba dünyanın çapulcularını, %1’in karşısındaki o malum %99’luk halk kesimleri adına, büyük ve herkese açık bir “Agora”da bir araya getirip, forumlar düzenleyip, fikir teatisinde bulunmamız mümkün müdür?

Kararları artık birlikte vermemiz gerekiyor!

Bu nedenle biz bu süreçle ilgili görüşlerimizi ve fikirlerimizi paylaşmak ve amaçladıklarımızı birlikte hayata geçirip geçiremeyeceğimizin kararını vermek üzere, 25 Ekim 2014, Cumartesi günü İstanbul’da bir ön-örgütlenme buluşması düzenlemeyi öneriyoruz. Siz de bu sürece dahil olmak ister misiniz?

Bizler, bizi insani değerlere götürecek olan bu enternasyonal yolda sizinle birlikte yürümek için sabırsızlanıyoruz ve bunu tüm kalbimizle istiyoruz.

Dostluk ve dayanışmayla

(*) Katılmak isterseniz lütfen bize bildirin: transcollab@lists.so36.net

(*) Agora 99 web sitesi: http://99agora.net